Hợp tác giữa Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia với AgriSearch Technologies Global (ATG)-…

19/03/2021

Hợp tác 3 bên giữa Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, AgriSearch Technologies Global (ATG)- USA vàViện dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y Tế về việc nâng cao năng lực Phòng kiểm nghiệm, xây dựng chuỗi kiểm soát chất lượng nông sản sạch từ khâu sản xuất tới người tiêu dùng.

Bài viết liên quan