Ông Lương Minh Long – Giám đốc sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (đứng ở giữa)