Phòng Hành chính tổng hợp

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0915.300.793

Email: lam200463@gmail.com

Chức vụ: Phụ trách HCTH

Điện thoại: 0904.679.599

Email: ngovanphubn@gmail.com

Chức vụ: Phụ trách kế toán

Điện thoại: 0946.580.016

Email: letrinh.tq@gmail.com