Thứ tư, 28-02-2024

Sau khi có Nghị định 202/2013/NĐ-CP về việc Quản lý phân bón, công tác khảo nghiệm phân bón có nhiều thay đổi. Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202 quy định các loại phân bón bao gồm phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác phải được khảo nghiệm trước […]