Thứ hai, 25-09-2023

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia kính gửi quý khách hàng file Hồ sơ năng lực của Trung tâm Gioi thieu TT phan bon (gốc bh 18.4.2023)

TÓM TẮT VĂN BẢN Tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có tối thiểu 06 người khảo nghiệm Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón. Theo đó, tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, cụ thể: Ngoài […]

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 74/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT […]