Thứ tư, 06-12-2023

24/02/2016Phòng khảo nghiệm phân bón Phòng Khảo nghiệm xây dựng quy trình Khảo nghiệm Đê thuận lợi cho công tác Khảo nghiệm phân bón và thực hiện theo đúng Nghị định 202/2013/NĐ-CP, Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón thuộc trách quản lý nhà nước của Bộ Nông […]