Phòng Khảo nghiệm xây dựng quy trình Khảo nghiệm

18/03/2021

24/02/2016Phòng khảo nghiệm phân bón

Phòng Khảo nghiệm xây dựng quy trình Khảo nghiệm

Đê thuận lợi cho công tác Khảo nghiệm phân bón và thực hiện theo đúng Nghị định 202/2013/NĐ-CP, Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón thuộc trách quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT.  Phòng Khảo nghiệm phân bón đã xây dựng quy trình khảo nghiệm phân bón bao gồm 10 bước trong đó chia ra làm 2 phần. Phần 1 mô tả về thủ tục hành chính trong công tác khảo nghiệm phân bón (phần hồ sơ  khảo nghiệm đối với phân bón sản xuất trong nước và phân bón nhập khẩu…). Phần 2 là quy trình thực hiện khảo nghiệm bắt đầu từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khâu Hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho khách hàng. Trong phần 2, phòng cũng xây dựng được 20 biểu mẫu tương ứng với các bước thực hiện trong quá trình làm khảo nghiệm.

          Việc hoàn thiện được quy trình khảo nghiệm phân bón không những giúp cho cán bộ Phòng thuận lợi, chặt chẽ trong quá trình thực hiện Khảo nghiệm phân bón mà còn giúp cho lãnh đạo Trung tâm trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của Phòng dễ dàng và khoa học hơn.

Quy trình thực hiện đối với hoạt động khảo nghiệm

  1. Thủ tục hành chính trong công tác khảo nghiệm phân bón
  2. Hồ sơ gồm

1.1 Phân bón mới tạo ra trong nước:

          + Giấy đăng ký kinh doanh

          + Tài liệu kỹ thuật liên quan tới phân bón cần khảo nghiệm ( Tên, thành phần phân bón cần khảo nghiệm, hướng dẫn sử dụng, các cảnh báo an toàn…)

          + Cam kết của Công ty về bản quyền, sở hữu loại phân khảo nghiệm (BM 01)

          + Đơn đăng ký khảo nghiệm

1.2. Phân bón nhập khẩu

– Hồ sơ khách hàng phải cung cấp

          + Giấy đăng ký kinh doanh

          + Giấy phép nhập khẩu

          + CGS hoặc tương đương

          + Thông báo kết quả kiểm tra chất lương hàng hóa về loại phân bón nhập khẩu

          + Tài liệu kỹ thuật liên quan tới phân bón cần khảo nghiệm ( Tên, thành phần phân bón cần khảo nghiệm, hướng dẫn sử dụng, các cảnh báo an toàn…)

          + Đơn đăng ký khảo nghiệm

  1. Số lượng hồ sơ:01 bộ
  2. Thời gian xử lý hồ sơ khảo nghiệm: 1-3 ngày
  3. Nơi tiếp nhận và trả kết quả xử lý hồ sơ:Bộ phận một cửa
  4. Quy trình thực hiện khảo nghiệm

TT

Nội dung công việc

Phòng chịu trách nhiệm chính

Phòng phối hợp

Thời gian

Biểu mẫu/kết quả

1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận 1 cửa, phòng KHHCTH

 

 

 

1/2 ngày

– Phiếu tiếp nhận (BM 02)

– Đơn đăng ký khảo nghiệm (BM 03)

 

2

 

Chuyển hồ sơ sang phòng khảo nghiệm

Bộ phận 1 cửa, phòng KHHCTH

 

 

– Phiếu tiếp nhận

3

Xem xét thẩm định hồ sơ của khách hàng

Phòng Khảo nghiệm phân bón

 

 

3-5  ngày

 

– Phiếu xử lý hồ sơ (BM 04)

4

Dự thảo hợp đồng, dự toán

Phòng KHHCTH

Phòng Khảo nghiệm

1 ngày

– Hợp đồng khảo nghiệm (BM 05)

– Dự toán…. ()

5

Ký kết hợp đồng với khách hàng và bàn giao mẫu phân khảo nghiệm

Giám đốc

Phòng KHHCTH

Phòng khảo nghiệm

 

1 ngày

– Hợp đồng khảo nghiệm

– Biên bản giao nhận phân bón khảo nghiệm giữa khách hàng và Trung tâm (BM 06)

 

6

 

Phê duyệt đề cương khảo nghiệm

Hội đồng KH

Phòng Khảo nghiệm

Phòng KHHCTH

 

5-7 ngày

– Đề cương KN (BM 07)

-Công văn đề nghị thành lập HĐ ( BM 08)

– Quyết định thành lập hội đồng (BM 09)

– Biên bản họp hội đồng (BM 10)

– Phiếu đánh giá (BM 11)

 

7

 

Gửi mẫu  phân khảo nghiệm đi phân tích

Phòng khảo nghiệm

Bộ phận 1 cửa

Phòng PT

 

15 ngày

– Phiếu nhận mẫu (BM 12)

– Kết quả phân tích

 

8

 

Khảo sát, chọn điểm khảo nghiệm

Phòng Khảo nghiệm

Điểm khảo nghiệm

 

Phòng KHHCTH

 

3-21 ngày

– Công văn gửi sở Nông nghiệp nơi tiến hành khảo nghiệm (BM 13)

– Tình hình canh tác tại địa phương (BM 14)

– Hợp đồng dịch vụ thuê khoán chuyên môn (BM 15)

– Biên bản giao nhận mẫu phân bón giữa Điểm Khảo nghiệm và Trung tâm (BM 16)

 

7

 

Theo dõi, đánh giá và ghi nhật ký khảo nghiệm

Phòng Khảo nghiệm

Điểm khảo nghiệm

Phòng KHHCTH

 

6-17 tháng

– Nhật ký đồng ruộng (BM 17)

– Biên bản đánh giá chất lượng nông sản

– Biên bản kiểm tra, đánh giá khảo nghiệm phân bón của Sở NN&PTNT nơi bố trí khảo nghiệm

– Báo cáo khảo nghiệm điểm

 

8

 

Tổng hợp, viết báo cáo cho phân bón khảo nghiệm

 

Phòng Khảo nghiệm phân bón

Điểm khảo nghiệm

 

Phòng KHHCTH

 

 

5- 7 ngày

– Thanh lý hợp đồng với điểm khảo nghiệm (BM 18)

– Hoàn thiện báo cáo và các thủ tục liên quan trình TT thông qua hội đồng

– Công văn đề nghị lập hội đồng cơ sở đánh giá kết quả khảo nghiệm

 

9

 

Lập hội đồng cơ sở nghiệm thu phân bón khảo nghiệm

 

Hội đồng

Phòng KHHCTH

 

Phòng Khảo nghiệm

 

5-7 ngày

– Quyết định thành lập hội đồng cơ sở nghiệm thu PB khảo nghiệm

– Biên bản họp hội đồng cơ sở nghiệm thu phân bón KN

– Phiếu đánh giá phân bón KN

 

10

 

Hoàn thiện BC theo yêu cầu của hội đồng và bàn giao cho khách hàng

 

 

 

– Báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón (BM 19)

– Thanh lý Hợp đồng với khách hàng có phân bón khảo nghiệm (BM 20)

– Biên bản bàn giao BC và các tài liệu khảo nghiệm liên quan đến kết quả khảo nghiệm phân bón giữa Trung tâm và cơ quan có phân bón khảo nghiệm.

Bài viết liên quan