Thứ tư, 28-02-2024

Ông Lương Minh Long – Giám đốc sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (đứng ở giữa)          

24/02/2016Phòng khảo nghiệm phân bón Phòng Khảo nghiệm xây dựng quy trình Khảo nghiệm Đê thuận lợi cho công tác Khảo nghiệm phân bón và thực hiện theo đúng Nghị định 202/2013/NĐ-CP, Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón thuộc trách quản lý nhà nước của Bộ Nông […]

Sau khi có Nghị định 202/2013/NĐ-CP về việc Quản lý phân bón, công tác khảo nghiệm phân bón có nhiều thay đổi. Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202 quy định các loại phân bón bao gồm phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác phải được khảo nghiệm trước […]