Xây dựng mô hình sản xuất trồng trọt hữu cơ       Nông nghiêp hữu cơ hay còn gọi canh tác hữu cơ là một hệ thống nông nghiệp luân canh có nguồn gốc từ thế kỷ 20 ra đời trong sự thay đổi nhanh chóng các hệ thống canh tác trên thế giới. Nông nghiệp hữu cơ liên tục […]

Công tác đào tạo người lấy mẫu phân bón là một trong những nhiệm vụ của Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc Gia trực thuộc Cục Trồng trọt  nhằm giúp học viên sau mỗi khóa học có thêm hiểu biết và có thể lấy được những mẫu phân bón chính xác, đúng mục […]