Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Phân bón Quốc gia trực tiếp tổ chức thực hiện Mô hình Khảo nghiệm Phân bón hữu cơ của Mỹ theo chuỗi giá trị tuần hoàn hữu cơ tại các huyện, thành phố tại tỉnh Thái Nguyên.

10/11/2023

Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Phân bón Quốc gia trực tiếp tổ chức thực hiện Mô hình Khảo nghiệm Phân bón hữu cơ của 

Mỹ theo chuỗi giá trị tuần hoàn hữu cơ tại các huyện, thành phố tại tỉnh Thái Nguyên.

Bài viết liên quan