Thứ tư, 28-02-2024

TÓM TẮT VĂN BẢN Tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có tối thiểu 06 người khảo nghiệm Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón. Theo đó, tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, cụ thể: Ngoài […]

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 74/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT […]

BỘ NÔNG NGHIỆP                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT Số: 1938 /QĐÐ-BVTV-VP […]

Ngày 30/3/2018 Cục Bảo Vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT có quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. Nội dung cụ thể như sau:    Điều 1: Ủy quyền cho Trung Tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, có trụ sở tại số 65 Sa […]