1. Mục đích hoạt động – Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 3854/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/8/2008 và Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCCB ngày 9/5/2015 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. – Trung tâm chuyên tiến hành những công việc liên quan đến […]