Quyết định 1938/QĐ-BVTV-VP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm…

18/03/2021

BỘ NÔNG NGHIỆP                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 1938 /QĐÐ-BVTV-VP

                                                   Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

    Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

    Căn cứ Quyết định số 2903/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân cấp cho Tổng cục trưởng, Cục trưởng ban hành quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc các Tổng cục, Cục;

    Căn cứ công văn số 6941/BNN-TCCB ngày 21/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục vùng, Trung tâm trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật;

    Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH

    Điều 1. Vị trí và chức năng

 1. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bó Quốc gia ( sau đây gọi tắt là Trung tâm) thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cục về khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm chứng và chứng nhận chất lượng phân bón theo quy định của pháp luật.
 2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Phạm vi hoạt động của Trung tâm: trên phạm vi cả nước.

 1. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

    Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, đề tài, dự án theo phân công của cục trưởng và quy định của pháp luật;
 2. Thực hiện khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, giám định, kiểm chứng về phân bón heo quy định của pháp luật.
 3. Thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy về phân bón theo quy định của pháp luật;
 4. Tham gia nhiệm vụ kiểm tra về chất lượng phân bón theo ủy quyền của Cục trưởng và quy định của pháp luật;
 5. Thực hiện các chương trình, đề tài khoa học, dự án khuyến nông về phân bón; khảo sát thực nghiệm, điều tra cơ bản về phân bón theo quy định;
 6. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; tư vấn dịch vụ về phân bón theo quy định của pháp luật.

    Điều 3. Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Trung tâm có giám đốc và không quá 02 Phó Giám Đốc:
 2.   a) Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật bổ nhiệm, bãi nhiệm theo quy định. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;
 3.   b) Phó Giám đốc Trung tâm do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật bổ nhiệm, bãi nhiệm theo quy định. Phó giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
 4. Các phòng chức năng:
 5.   a) Phòng Hành chính tổng hợp;
 6.   b) Phòng Khảo nghiệm phân bón;
 7.   c) Phòng Kiểm nghiệm phân bón;
 8.   d) Phòng Chứng nhận chất lượng phân bón;
 9.   e) Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.
 10. Các trạm trực thuộc:
 11.   a) Trạm Khảo kiểm nghiệm phân bón miền Nam, trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh;
 12.   b) Trạm Khảo kiểm nghiệm phân bón Tây Nguyên, trụ sở đặt tại tỉnh Đắk Lắk.

    Các trạm thuộc Trung tâm quy định tại Khoản 3 Điều này có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

    Phòng có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng, trạm có Trạm trưởng và 01 Phó Trạm trưởng. Đối với phòng, trạm có khối lượng công việc lớn; có ít nhất 02 lĩnh vực công tác trở lên hoặc biên chế viên chức từ 10 người trở lên thì được bổ nhiệm không quá 02 cấp phó ( phòng, trạm ).

    Số lượng người làm việc, biên chế của Trung tâm do Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật bố trí trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc Bộ trưởng giao cho Cục.

    Điều 4. Hiệu lực thi hành

    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 242/QĐ-TT-VP ngày 13/6/2012 của Cục trưởng Cục trồng trọt về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia.

    Điều 5. Trách nhiệm thi hành

 1. Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia:
 2.   a) Ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức trực thuộc Trung tâm phù hợp với yêu cầu công việc, quy mô, nhân sự theo quy định của pháp luật;
 3.   b) Chỉ đạo rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó ( phòng, trạm) của tổ chức trực thuộc Trung tâm phù hợp với yêu cầu công việc, quy mô, nhân sự theo quy định.
 4. Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, Chánh văn phòng Cục, Trưởng phòng thuộc Cục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                           CỤC TRƯỞNG

– Như khoản 2 điều 5;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

-TT Lê Quốc Doanh ( để báo cáo);                                                 HOÀNG TRUNG

– Bộ NN&PTNT ( vụ TCCB);

– Lãnh đạo cục;

– Lưu: VT, VP.

Bài viết liên quan