Xử phạt lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ

18/03/2021

17/08/2016Sưu tầm

Các hành vi vi phạm quy định về sản xuất, gia công phân bón, giấy phép sản xuất, gia công phân bón sẽ bị phạt tiền, áp dụng hình phạt bổ sung và phải có biện pháp khắc phục hậu quả.

+ Mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về sản xuất, gia công phân bón:

Hành vi xếp, để sản phẩm phân bón lẫn với nguyên liệu sản xuất tại nhà xưởng sản xuất phân bón; để sản phẩm phân bón tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, mặt đất mà không kê lên kệ sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có nội quy sản xuất, quy trình vận hành, biển chỉ dẫn, biển cảnh báo tại vị trí các dây chuyền sản xuất, nơi để nguyên liệu, sản phẩm trong nhà xưởng sản xuất.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không lưu mẫu sản phẩm của từng lô phân bón xuất xưởng theo quy định về thời gian bảo quản mẫu lưu, trừ các mẫu nguyên liệu là khí tự nhiên, khí đồng hành và nguyên liệu phụ trợ; không lưu hồ sơ kết quả thử nghiệm của từng lô phân bón sản xuất đã xuất xưởng.

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người không có trình độ chuyên môn một trong các chuyên ngành như lý, hóa, sinh học, nông nghiệp để sản xuất phân bón.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không có thỏa thuận hoặc hợp đồng với phòng thử nghiệm được cơ quan có thẩm quyền chỉ định để đánh giá chất lượng phân bón hoặc có thỏa thuận hoặc hợp đồng nhưng không thực hiện thử nghiệm đánh giá chất lượng phân bón trước khi đưa phân bón ra kinh doanh.

+ Mức tiền phạt với các hành vi vi phạm quy định về giấy phép sản xuất, gia công phân bón như sau:

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung trong giấy phép sản xuất, gia công phân bón;

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất phân bón; thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép sản xuất phân bón theo quy định nhưng vẫn sản xuất phân bón;

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất gia công phân bón cho tổ chức khác mà không có hợp đồng được ký kết giữa hai bên;

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không nộp lại giấy phép sản xuất, gia công phân bón theo quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền;

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phân bón không đúng chủng loại phân bón được ghi trong giấy phép sản xuất, gia công phân bón;

Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, gia công phân bón ngoài địa điểm ghi trong giấy phép sản xuất, gia công phân bón;

Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy phép sản xuất, gia công phân bón của cá nhân, tổ chức khác để sản xuất; sản xuất, gia công phân bón khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất, gia công phân bón;

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất phân bón khi cơ quan có thẩm quyền đã đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng giấy phép sản xuất, gia công phân bón.

+ Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả:

Tước quyền sử dụng giấy phép sản xuất, gia công phân bón từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi vi phạm. Đình chỉ hoạt động sản xuất, gia công phân bón từ 1 tháng đến 3 tháng đối với các hành vi vi phạm nêu trên và buộc đáp ứng yêu cầu về chuyên môn trong sản xuất phân bón đối với hành vi vi phạm đã quy định.

 

Bài viết liên quan