Thứ hai, 22-04-2024

Gia hạn hợp quy phân bón đến hết ngày 27/11/2016

18/03/2021

Các DN, đại lý kinh doanh phân bón được sử dụng bao bì đã in không có dấu hợp quy đến hết ngày 27/11/2016. Doanh nghiệp phân bón ‘mệt phờ’ vì hợp quy

Thông tin trên nằm trong Công văn số 7077/BTC-HC về việc xử lý vỏ bao bì phân bón vô cơ chưa có dấu hợp quy do Bộ Công thương mới ban hành.

Trước đó (NNVN có bài viết “ Doanh nghiệp phân bón ‘mệt phờ’ vì hợp quy ”), trên cơ sở kiến nghị và vướng mắc của các tổ chức, cá nhân SX, kinh doanh phân bón vô cơ trong việc thực hiện các quy định về sử dụng dấu hợp quy trên bao bì sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ; hướng dẫn về cấp phép SX phân bón vô cơ đồng thời SX phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Nhằm hạn chế thiệt hại và lãng phí số lượng bao bì sản phẩm phân bón vô cơ do chưa có dấu hợp quy, đã được in trước thời điểm quy định của Thông tư số 29/2014/TT-BCT để phục vụ kịp thời nhu cầu SX, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Thứ nhất, các sản phẩm phân bón vô cơ được SX và công bố sản phẩm, hàng hóa theo TCVN, TCCS phù hợp hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài (vỏ bao bì chưa có dấu hợp quy) trước ngày Thông tư số 29/2014/TT-BCT có hiệu lực thi hành (ngày 27/11/2014) hiện đã và đang lưu thông trên thị trường tiếp tục được lưu hành hết thời hạn sử dụng trên bao bì.

Thứ hai, các Sở Công thương kiểm tra xác định số lượng bao bì đã in TCCS phù hợp, TCVN hoặc tiêu chuẩn nước ngoài còn tồn kho và được sử dụng đến hết ngày 27/11/2016. Trường hợp sản phẩm đã công bố TCCS, TCVN hoặc tiêu chuẩn nước ngoài hoặc có chứng nhận hợp quy thì được phép bổ sung công bố hợp quy trên bao bì. Do đó, các tổ chức, cá nhân SX, kinh doanh phân bón vô cơ trong các trường hợp nêu trên báo cáo về Sở Công thương số lượng bao bì chưa có dấu hợp quy, có kế hoạch SX và sử dụng bao bì cũ phù hợp.

Bài viết liên quan