Trạm Khảo kiểm nghiệm phân bón Tây Nguyên

Chức vụ: Phụ trách trạm

Điện thoại: 0909.111.840

Email: thanhvoco@gmail.com