Trạm Khảo kiểm nghiệm phân bón Miền Nam

Chức vụ: Phụ trách trạm

Điện thoại: 0988.876.820

Email: theduong.ncft@gmail.com