Trạm Khảo kiểm nghiệm phân bón Miền Nam

Chức vụ: Trạm trưởng

Điện thoại: 0909.111.840

Email: thanhvoco@gmail.com