Phòng Chứng nhận chất lượng phân bón

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0988.624.569

Email: quangminh8668@gmail.com