Phòng Kiểm nghiệm phân bón

Chức vụ: Tổ trưởng

Điện thoại: 0356.104.740

Email: nguyenbinhminh92@gmail.com

Chức vụ: Tổ phó

Điện thoại: 0987.171.460

Email: ngavu2904@gmail.com