Phòng Kiểm nghiệm phân bón

Chức vụ: Tổ trưởng bộ phận 1 cửa

Điện thoại: 0904.679.599

Email: ngovanphubn@gmail.com

Chức vụ: Tổ phó 1 cửa

Điện thoại: 0988.624.569

Email: quangminh8668@gmail.com

Chức vụ: Tổ viên Tổ 1 cửa

Điện thoại: 0987.171.460

Email: ngavu2904@gmail.com

Chức vụ: Tổ viên Tổ 1 cửa

Điện thoại: 0356.104.740

Email: nguyenbinhminh92@gmail.com