Phòng Khảo nghiệm phân bón

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0968.866.117

Email: daonamlc@gmail.com