Phòng Hành chính tổng hợp

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0915.300.793

Email: lam200463@gmail.com

Chức vụ: Phụ trách kế toán

Điện thoại: 0948.660.893

Email: tuquyenn93@gmail.com