Phòng chuyển giao TBKT

Chức vụ: P. Trưởng phòng

Điện thoại: 0963.095.159

Email: trannganmcb1909@gmail.com