Thư ngỏ gửi tới quý cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trên cả nước