Trang chủ >>Đào tạo chuyển giao kĩ thuật>>Chuyển giao kĩ thuật

Nông nghiêp hữu cơ hay còn gọi canh tác hữu cơ là một hệ thống nông nghiệp luân canh có nguồn gốc từ thế kỷ 20 ra đời trong sự thay đổi nhanh chóng các hệ...