Trang chủ >>Kiểm nghiệm phân bón>>Giới thiệu chung

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Phân bón Quốc gia tự hào là đơn vị duy nhất ứng dụng công nghệ khối phổ MALDI-TOF định danh vi sinh vật thuộc ngành Nông nghiệp. Phòng...

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC – High Performance Liquid Chromatography) của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

Phòng kiểm nghiệm phân bón của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia được thành lập ngày 27 tháng 9 năm 2010 theo quyết định số 376/QĐ-TT-QLCL của Cục trồng trọt.