Trang chủ >>Kiểm nghiệm phân bón

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Phân bón Quốc gia tự hào là đơn vị duy nhất ứng dụng công nghệ khối phổ MALDI-TOF định danh vi sinh vật thuộc ngành Nông nghiệp. Phòng...

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC – High Performance Liquid Chromatography) của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Cục Bảo vệ thực vật ra quyết định số 3636/QĐ-BVTV-KH ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc thay đổi bổ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử...

Phòng kiểm nghiệm phân bón của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia được thành lập ngày 27 tháng 9 năm 2010 theo quyết định số 376/QĐ-TT-QLCL của Cục trồng trọt.

1