Trang chủ >>Kiểm nghiệm phân bón

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Cục Bảo vệ thực vật ra quyết định số 3636/QĐ-BVTV-KH ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc thay đổi bổ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử...

Quyết định 730.2019 của văn phòng công nhận chất lượng  về việc công nhận phòng thí nghiệm.

Phòng kiểm nghiệm phân bón của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia được thành lập ngày 27 tháng 9 năm 2010 theo quyết định số 376/QĐ-TT-QLCL của Cục trồng trọt.