Trang chủ >>Kiểm nghiệm phân bón

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Phân bón Quốc gia tự hào là đơn vị duy nhất ứng dụng công nghệ khối phổ MALDI-TOF định danh vi sinh vật thuộc ngành Nông nghiệp. Phòng...

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC – High Performance Liquid Chromatography) của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

LCMS là phương pháp được dùng trong phân tích vết (ppb, ppm) các hợp chất cần nhận danh chính xác. Trong những điều kiện vận hành nhất định ngoài thời gian lưu đặc trưng, các chất...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Cục Bảo vệ thực vật ra quyết định số 3636/QĐ-BVTV-KH ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc thay đổi bổ sung phạm vi chỉ định lĩnh vực thử...

Quyết định 730.2019 của văn phòng công nhận chất lượng  về việc công nhận phòng thí nghiệm.

1
2