Trang chủ >>Giới thiệu

QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT     Căn cứ Quyết...

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

Ngày 30/3/2018 Cục Bảo Vệ Thực Vật - Bộ NN&PTNT có quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. Nội dung cụ thể như sau: 

Ngày 23/10 cục bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT đã ra quyết định về việc công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia thông báo thay đổi mẫu dấu mới.

Ngành nông nghiệp ĐBSCL đang chuyển đổi về định hướng phát triển ngành hàng lúa gạo nhằm nâng cao giá trị, tăng sản lượng và kèm theo điều kiện tăng chất lượng

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 3854/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/8/2008 và Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCCB ngày 9/5/2015...

1
2