Trang chủ >>Giới thiệu>>Chức năng nhiệm vụ

Quyết định số 2496/QĐ-BVTV-KH ngày 23/10/2017 về việc công nhận Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia  đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón...

Quyết định 730.2019 của văn phòng công nhận chất lượng  về việc công nhận phòng thí nghiệm.

Tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có tối thiểu 06 người khảo nghiệm Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón. Theo đó, tổ chức...

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định...

Ngày 27 tháng 8 năm 2019 Bộ Nông nhiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn quốc gia về chất lượng phân bón...

QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT     Căn cứ Quyết...

Ngày 30/3/2018 Cục Bảo Vệ Thực Vật - Bộ NN&PTNT có quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. Nội dung cụ thể như sau: