Trang chủ >>Giới thiệu>>Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 3854/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/8/2008 và Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCCB ngày 9/5/2015...