Trang chủ >>Giới thiệu>>Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 3854/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/8/2008 và Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCCB ngày 9/5/2015...

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia