Trang chủ >>Giới thiệu>>Tin tức
Quyết định 829/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
04/04/2018STV
Ngày 30/3/2018 Cục Bảo Vệ Thực Vật - Bộ NN&PTNT có quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. Nội dung cụ thể như sau: 

Điều 1
: Ủy quyền cho Trung tâm Kiểm nghiệm và kiểm định hàng hóa - Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai, có trụ sở tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai,  thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu,

Điều 2rung tâm Kiểm nghiệm và kiểm định hàng hóa - Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai phải thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu theo các quy định của nhà nước về kiểm tra chất lượng phân bón (đã nêu rõ trong quyết định)

Điều 3: Thời hạn ủy quyền từ ngày 2/4/2018 đến hết ngày 01/04/2019

Điều 4: Giám đốc rung tâm Kiểm nghiệm và kiểm định hàng hóa - Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai, trưởng phòng kế hoạch và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trân trọng thông báo!
Các tin liên quan