Trang chủ >>Giới thiệu>>Tin tức
Quyết định 830/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
04/04/2018STV
Ngày 30/3/2018 Cục Bảo Vệ Thực Vật - Bộ NN&PTNT có quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. Nội dung cụ thể như sau: 

Điều 1
: Ủy quyền cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 - Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chât lượng, có trụ sở tại số 49 Pasteur quận 1 thành phố Hồ Chính Minh,  thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu,

Điều 2Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 phải thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu theo các quy định của nhà nước về kiểm tra chất lượng phân bón (đã nêu rõ trong quyết định)

Điều 3: Thời hạn ủy quyền từ ngày 2/4/2018 đến hết ngày 01/04/2019

Điều 4: Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, trưởng phòng kế hoạch và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trân trọng thông báo!
Các tin liên quan